Aviso Legal

TERMOS E CONDICIÓNS DE USO

OBXECTO:

A presente páxina Web foi deseñada para dar a coñecer os servizos ofertados polo profesional “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, Rúa Venezuela 17 4C, de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36203, España; así como para a recepción de posibles pedidos e contactos comerciais.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Os dereitos de propiedade intelectual da páxina www.braulioiglesias.com, o seu código fonte, deseño, estruturas de navegación e os distintos elementos nela contidos son titularidade de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, de acordo coa lexislación española e da unión europea aplicable.

O portal de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que “Braulio Manuel Iglesias Pérez” son titulares ou lexítimas licenciatarias.

CONTIDOS:

Facilítase a través desta Web información acerca de servizos destinados a coñecemento público que en todo caso suxeitaranse aos termos e condicións expresamente detallados en cada momento e que son accesibles desde esta páxina Web, os cales se suxeitarán ás distintas disposicións legais de aplicación.

ACCESO E USO:

Tanto o acceso a esta páxina Web, como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice.

As condicións de acceso a esta Web estarán supeditadas á legalidade vixente e os principios da boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma, quedando prohibido con carácter xeral calquera tipo de actuación en prexuízo de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”.

Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina Web con fins ilegais ou non autorizados.

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.

No entanto, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, nin os altere total ou parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”.

Queda prohibido, salvo nos casos que expresamente o autorice “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, presentar as páxinas de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

RESPONSABILIDADE:

“Braulio Manuel Iglesias Pérez” non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

SERVIZO:

“Braulio Manuel Iglesias Pérez” resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo así mesmo modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.

XERAIS:

Para toda cuestión litigiosa ou que incumba á Páxina Web de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina Web, os Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario. O acceso á páxina Web de “Braulio Manuel Iglesias Pérez” implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.

HIPERENLACES:

Os hiperenlaces contidos no sitio web de “Braulio Manuel Iglesias Pérez” poden dirixir a páxinas Web de terceiros. “Braulio Manuel Iglesias Pérez” non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre “Braulio Manuel Iglesias Pérez” e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

USO DE COOKIES:

“Braulio Manuel Iglesias Pérez” pode utilizar cookies cando un Usuario navegue polas páxinas web do Portal. As cookies asócianse unicamente co navegador dun computador determinado (un Usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos do Usuario. Grazas ás cookies, resulta posible que “Braulio Manuel Iglesias Pérez” recoñeza as preferencias sobre os contidos do Portal seleccionados en visitas anteriores polos Usuarios, para poder lembrar as súas preferencias sen que teñan que volver seleccionalas en visitas posteriores.

O Usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro.

Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o Portal, non resulta necesario que o Usuario permita a instalación das cookies enviadas por “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, sen prexuízo de que, en tal caso, sexa necesario que o Usuario teña que realizar esta selección en cada ocasión que visite o Portal.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

XERAL:

Aos efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, infórmalle que cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

“Braulio Manuel Iglesias Pérez”, pon no seu coñecemento a existencia duns ficheiros automatizados de datos de carácter persoal, titularidade de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, para as finalidades propias de xestión, comunicación e información. Os citados ficheiros atópanse inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, ao que pode acceder o usuario para comprobar a situación dos mesmos.

MEDIDAS E NIVEIS DE SEGURIDADE:

“Braulio Manuel Iglesias Pérez”, adoptou as medidas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

AMBITO DE APLICACIÓN:

A estrutura de ficheiros, equipos e sistemas de información co obxecto de dar cumprimento á lexislación vixente en materia de protección de datos, aplicaranse a todos os ficheiros, temporais ou permanentes, titularidade de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, que conteñan datos de carácter persoal, así como a calquera equipo ou sistema de información que os trate.

Todo o persoal contratado por “Braulio Manuel Iglesias Pérez” e os seus Encargados de Tratamento, están obrigados ao cumprimento da citada normativa, con especial atención no relativo ás súas funcións e obrigacións, que serán debidamente determinadas por “Braulio Manuel Iglesias Pérez”.

RECOLLIDA DE DATOS:

A aceptación das presentes condicións, precisa do usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos, que lle serán solicitados persoalmente a través de formularios ou da páxina Web. No momento da recollida dos datos, o usuario será debidamente informado os dereitos que lle asisten.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

EXERCICIO DE DEREITOS:

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderán ser exercitados polo usuario, ou quen a leste represente, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida a “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, Rúa Venezuela 17 4C, , de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36203, España. No entanto poderán utilizarse outros medios que permitan recoñecer a identidade do cliente que exercite calquera dos anteriores dereitos.

CONSENTIMENTO:

O usuario prestará o seu consentimento para que “Braulio Manuel Iglesias Pérez” poida facer uso dos seus datos persoais a fin de prestar un correcto cumprimento dos servizos contratados.

A cumplimentación do formulario incluído no sitio ou o envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, implica o consentimento expreso do cliente á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro automatizado, titularidade de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”

Ao tempo da petición desta información, comunicarase ao cliente ou usuario do destinatario da información, da finalidade para a cal se recollen os datos, da identidade e Rúa Venezuela 17 4C, do Responsable do Ficheiro e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos.

CESIÓN A TERCEIROS:

“Braulio Manuel Iglesias Pérez” non cede datos de carácter persoal sen o consentimento expreso dos seus titulares, que deberá ser concedido en cada ocasión, sendo só cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL:

Os datos recolleitos en todas as comunicacións privadas entre “Braulio Manuel Iglesias Pérez” e os clientes ou usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose “Braulio Manuel Iglesias Pérez” á obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, ao seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros Automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de calquera tipo que as partes intercambien entre si, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido da devandita información. A visualización de datos a través de Internet, non suporá o acceso directo aos mesmos, salvo consentimento expreso do seu titular para cada ocasión.

Recomendamos ao cliente que non facilite a terceiro algún a súa identificación, contrasinal ou números de referencia que “Braulio Manuel Iglesias Pérez” puidese proporcionarlle. Así mesmo, para garantir que a protección do segredo profesional entre “Braulio Manuel Iglesias Pérez” e o cliente presérvese en todas as comunicacións, o cliente/usuario non debe revelar a información confidencial a terceiros.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE SEGURIDADE E DE PROTECCIÓN DE DATOS:

“Braulio Manuel Iglesias Pérez” resérvase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación da devandita modificación na páxina Web de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”.

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

O sitio web www.braulioiglesias.com, é xestionado por “Braulio Manuel Iglesias Pérez” con NIF 53173647Q.

O ficheiro creado está situado no domicilio social, o cal queda establecido aos efectos do presente Aviso Legal, en “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, Rúa Venezuela 17 4C,  de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36203, España; baixo a supervisión e control de “Braulio Manuel Iglesias Pérez”, quen asume a responsabilidade na adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

“Braulio Manuel Iglesias Pérez”, a tenor da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunícalles que a acepción ampla da devandita Lei, engloba entre estes servizos a subministración de información por devandito medio. En todo caso, será de aplicación a este respecto, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, en especial, no que se refire á obtención de datos persoais, a información aos interesados e a creación e mantemento de ficheiros de datos persoais.